สีประจำโรงเรียน

:

ฟ้า ขาว
ดอกไม้ประจำโรงเรียน

:

ดอกทองกวาว
คติพจน์

:

ปัญญา นราน๋ รตน๋  ปัญญาเป็นแก้ววิเศษของคน
ปรัชญาโรงเรียน
: ปัญญาดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมมารยาท สะอาดเป็นนิจ มีจิตอาสา
เอกลักษณ์โรงเรียน
: ดำรงตนบนวิถีพอเพียง
อัตลักษณ์โรงเรียน
: สืบสานวัฒนธรรมตามวิถีพอเพียง
 
[HOME]