วิสัยทัศน์ โรงเรียนไชยปราการ
               ภายในปี 2563 โรงเรียนไชยปราการ เป็นองค์กรที่จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลดำรงตนบนพื้นฐานความเป็นไทย ดำรงตนบนวิถีพอเพียงและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 
 
 
พันธกิจ (MISSION)

             1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนบนวิถีพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
             2. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีทักษะที่เหมาะสม และทำงานมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
             3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา

[HOME]