ปณิธาน โรงเรียนไชยปราการ
           1. โรงเรียนไชยปราการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนบนวิถีพอเพียง
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
           2. โรงเรียนไชยปราการมุ่งส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
มีทักษะที่เหมาะสม และทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
          3. โรงเรียนไชยปราการมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และมีการบูรณาการการจัดการศึกษา              
 
 
 
จุดเน้น

           1. นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนบนวิถีพอเพียง รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะ
และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
           2. ครูได้รับการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะที่เป็นมืออาชีพ
           3. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม
และมีความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภ           

[HOME]