ทำเนียบผู้บริหาร
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1    นายบุญทา   สุภา 2504-2513
2    นายเกรียงศักดิ์  ศรีสังวาลย์ 2515-2517
3    นายทองทัต  ลัดดาพันธุ์ 2518-2520
4    ว่าที่ร.ต.มงคล  ชัยมงคล 2521-2525
5    นายวิชัย  วาสิการ 2526-2540
6    นายประมวล  พุทธานนท์ 2540-2544
7    นายบุญส่ง  สมมิตร 2544-2550
8    นางนิตยา  บุญเป็ง 2550-2554
9    นายไพโรจน์  ศิริ 2554-2556
10    นายนิรันดร  หมื่นสุข 2557-2558
11    นางลภัสนันท์ เรียนยอย 2558-2561
12    นางระพีพรรณ สุขสงวน 2561-ปัจจุบัน
 
[HOME]