chaiprakarn School
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนไชยปราการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเรียนรู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย ปราชญ์ชาวบ้าน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อโรงเรียน