ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนไชยปราการ

โรงเรียนไชยปราการ

โรงเรียนไชยปราการ ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนสายเชียงใหม่ – ฝาง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 ณ บริเวณป่าช้าเก่า ซึ่งประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอฝาง ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอฝาง และคณะสงฆ์ในตำบลปงตำ (เดิม) ได้ร่วมมือกันตัดโค่นต้นไม้ปรับสนามจนเรียบใช้การได้ พร้อมกันนั้น นายโท ลีฬหาชีวะ ได้มอบที่ดินของตนสมทบอีก 3 ไร่ 2 งาน รวมเป็นเนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา ขณะก่อตั้งเริ่มแรกได้ไปอาศัยเรียนที่ศาลาวักสุกาวาส (วัดแม่ขิ) เปิดสอนระดับ ม.1 – ม.3 (เทียบ ป.58 – ป.7) เดิมชื่อว่า “โรงเรียนมัธยมแม่ขิ

ปี พ.ศ. 2504 สร้างอาคารเรียนหลังหนึ่ง โดยเงินของนายน้อย – นางกิมเหรียญ สุวรรณ มอบให้นายโท ลีฬหาชีวะ (บุตร) สมทบกับเงินบริจาคของนายอุดม ลีฬหาชีวะ ปลูกสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวแบบ ป.6 ก จำนวน 7 ห้อง ชื่อว่า “อาคารกิมเหรียญอนุสรณ์” สร้างเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2504 เปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 250 ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2523 อาคารนี้ถูกพายุพัดพังเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงขออนุญาตรื้อถอน
ปี พ.ศ. 2505 เปลี่ยนการสอนจาก ม.1 – ม.3 เป็นประถมปลาย (ป.5 – ป.7) จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “แม่ขิประถมตอนปลาย”
ปี พ.ศ. 2508 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียน “แม่ขิประถมปลาย” เป็น “โรงเรียนไชยปราการ” ทั้งนี้เนื่อจากชื่อเดิมไปพ้องกับชื่อโรงเรียนบ้านแม่(ประถมต้น)(ตามหนังสือราชการของจังหวัดที่ ช.ม. 59/1148 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2508)
ปี พ.ศ. 2517ได้ริเริ่มหาทุนซื้อที่ดินสมทบ โดยความร่วมมือของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน พ่อค้าคหบดีในตำบลปงตำและศรีดงเย็น (เดิมมีตำบลปงตำต่อมาแยกเป็นตำบลศรีดงเย็นอีกตำบลหนึ่ง) ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและการสวมทบของหลวงพ่อบุญเย็น ฐานธฺมโม ซื้ที่ดินของนายนวล สุตัน จำนวน 13 ไร่ 3 ตารางวา ซึ่งเป็ฯที่ดินที่ติดกับโรงเรียนไชยปราการทางทอศตะวันตก รวมเป็นที่ดิน ทั้งสิ้น 30 ไร่ 3 งาน 67.42 ตารางวา การตจัดหาที่ดินสมทบในครั้งนี้ สิ้นสุดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2522
ปี พ.ศ. 2518 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1 – ม.ศ.3) โอนวังกัดจากกองการประถมศึกษาเข้าสังกัดกองการมัธยมศึกษา (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 16 เมษายน 2518)
ปี พ.ศ. 2532 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา ที่ 1152/2532 สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน 2532
ปี พ.ศ. 2532-2533 เข้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพชส)
ปี พ.ศ. 2534 สร้างอาคารหอประชุม โรงอาหารแบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง ชื่อ “อาคารพรหมประดิษฐ์”
ปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้เข้าอยู่ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวรแบบ 216 ล(ปรับปรุง) 1 หลังชื่อ “อาคารพรหมคุณ”
ปี พ.ศ. 2547 เป็นโรงเรียนในฝัน
ปี พ.ศ. 2548 ได้ดำเนินการซื้อที่ดินทางด้านทิศเหนือของโรงเรียนไชยปราการ จำนวนเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา