วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนไชยปราการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามทักษะ ในศตวรรษที่ 21
บนพื้นฐานความเป็นไทย ดำรงตนบนวิถีพอเพียง เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตน บนวิถีพอเพียง เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ มีทักษะที่เหมาะสม และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ และบูรณาการการจัดการศึกษา


เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนบนวิถีพอเพียง เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะที่เหมาะสม และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ และบูรณาการการจัดการศึกษา