chaiprakarn School

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนไชยปราการตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่  2    ถนนสายเชียงใหม่ – ฝาง      ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 ณ บริเวณป่าช้าเก่า ซึ่งประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอฝาง ศึกษาธิการอำเภอฝาง ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอฝาง และคณะสงฆ์  ในตำบลปงตำ   ( เดิม )  ได้ร่วมมือกันตัดโค่นต้นไม้ปรับสนามจนเรียบใช้การได้   พร้อมนั้น นายโท   ลีฬหาชีวะ ได้มอบที่ดิน   ของตนสมทบอีก 3 ไร่ 2 งาน  รวมเป็นเนื้อที่ 13ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา   ขณะก่อตั้งเริ่มแรกได้ไปอาศัยเรียนที่ศาลาวัดสุกาวาส  ( วัดแม่ขิ )  เปิดสอนระดับ   ม.1 – ม.3   (เทียบ ป.5 – ป.7)  เดิมชื่อว่า “โรงเรียนมัธยมแม่ขิ

ปี พ.ศ. 2505 สร้างอาคารเรียนหนึ่งหลัง โดยเงินของนายน้อย – นางกิมเหรียญ สุวรรณ มอบให้ นายโท   ลีฬหาชีวะ  ( บุตร ) สมทบกับเงินบริจาคของนายอุดม  ลีฬหาชีวะ  ปลูกสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว   แบบ ป.6ก   จำนวน  7  ห้อง   ชื่อว่า  “อาคารกิมเหรียญอนุสรณ์” สร้างเมื่อวันที่  27   มีนาคม  2505     เปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม 2505  ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2523  เวลา 15.00 น. – 16.00 น.   อาคารนี้ถูกพายุพัดพังเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้  จึงขออนุญาตรื้อถอนออก

ปี พ.ศ. 2505 เปลี่ยนการสอนจาก ม.1 – ม.3 เป็นประถมปลาย ( ป.5 – ป.7 ) จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนแม่ขิประถมตอนปลาย

ปี พ.ศ. 2508 สร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียน  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียน    “แม่ขิประถมปลาย”  เป็น “โรงเรียนไชยปราการ” ทั้งนี้เนื่องจากชื่อเดิมไปพ้องกับชื่อโรงเรียนบ้านแม่ขิประถมต้น(ตามหนังสือ      ของจังหวัด ที่ ช.ม.59/1158  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2508)

ปี พ.ศ. 2517 ได้ริเริ่มหาทุนซื้อที่ดินสมทบ โดยความร่วมมือของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน พ่อค้า   คหบดีในตำบลปงตำและศรีดงเย็น ( เดิมมีตำบลปงตำ ต่อมาแยกเป็น ตำบลศรีดงเย็นอีกตำบลหนึ่ง ) ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและการสมทบของหลวงพ่อบุญเย็น ฐานธมโม ซื้อที่ดินของนายนวล สุตัน จำนวน 13 ไร่  3 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินที่ติดกับโรงเรียนไชยปราการทางทิศตะวันตก รวมเป็นที่ดินทั้งสิ้น 30 ไร่ 3 งาน 67.52 ตารางวา  การจัดหาที่ดินสมทบครั้งนี้ สิ้นสุด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2522

ปี พ.ศ. 2518 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.ศ.1-ม.ศ.3 ) โอนสังกัดจากกองการประถมศึกษา  เข้าสังกัดกองการมัธยมศึกษา( ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 16 เมษายน 2518 )

ปี พ.ศ. 2527 เริ่มโครงการม.พ.ช.2 รุ่น 2 ( โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท )

ปี พ.ศ. 2532  เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  ( มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 )  ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา ที่ 1152/2532 สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน 2532  จนถึงปัจจุบัน

ติดต่อโรงเรียน