chaiprakarn School

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2571 โรงเรียนไชยปราการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทย ดำรงตนบนวิถีพอเพียง เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขข

พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดำรงตนบนวิถีพอเพียง เป็นพลเมืองดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  2. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ และสมรรถนะที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความปลอดภัย จัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ และเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดำรงตนบนวิถีพอเพียงเป็นพลเมืองดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ และสมรรถนะที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความปลอดภัย มีการจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ และเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ติดต่อโรงเรียน