Home


 
ประกาศโรงเรียนไชยปราการ เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก                    ตำแหน่งครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (Native Speaker)
 
ประกาศโรงเรียนไชยปราการ เรื่อง โครงการ ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (16 มี.ค. 65)

 ​ประกาศโรงเรียนไชยปราการ เรื่อง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป (15 ธ.ค. 64)

 ​ประกาศโรงเรียนไชยปราการ เรื่อง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบโควตา (17 พ.ย. 64)

ประกาศโรงเรียนไชยปราการ เรื่อง แจ้งให้นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ มารับใบความรู้ และใบงาน คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอไชยปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอไชยปราการ 📢เชิญชวนนักเรียนออกแบบโลโก้ "To Be Number One อำเภอไชยปราการ" ชิงรางวัลสูงสุด 2,000 บาท (29 พ.ค. 64)ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรงและยามรักษาการณ์ (19 พ.ค. 64)กำหนดปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (15 พ.ค. 64)แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เข้ากลุ่มไลน์ของแต่ละห้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน (14 พ.ค. 64)