chaiprakarn School
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสร้างสุข

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 คณะครูโรงเรียนไชยปราการ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสร้างสุข จากกลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด โรงพยาบาลไชยปราการ เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในครูและนักเรียน ด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก ร่วมกับสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยมีนายดนัย ถนอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อโรงเรียน