chaiprakarn School
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสร้างสุข

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 นักเรียนโรงเรียนไชยปราการ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสร้างสุข จากกลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด โรงพยาบาลไชยปราการ เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในครูและนักเรียน ด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก ร่วมกับสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยนายดนัย ถนอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ บุญทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ หอประชุมพรหมประดิษฐ์ โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อโรงเรียน