chaiprakarn School
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันทานาบาตะ (เทศกาลขอพรจากดวงดาว)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนไชยปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายดนัย ถนอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) จัดกิจกรรมวันทานาบาตะ (เทศกาลขอพรจากดวงดาว) ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น การเล่าความเป็นมาของวันทานาบาตะ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อโรงเรียน