chaiprakarn School
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุวาตภัยและอัคคีภัยในสถานศึกษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนไชยปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายดนัย ถนอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ มอบหมายให้นางสุวัสสา แอคลีย์ ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนปลอดภัย ดำเนินการจัดอบรมการดับเพลิง การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุวาตภัยและอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนไชยปราการ เพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา ร่วมกับหน่วยงานเทศบาลตำบลไชยปราการ โดยมีนายธีรวัฒน์ บุญทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อโรงเรียน