chaiprakarn School
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

อบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนไชยปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายดนัย ถนอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ มอบหมายให้นางสุนันท์ ธาราศักดิ์ครูผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ จัดอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนไชยปราการ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย และส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียน รวมถึงการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด ณ หอประชุมพรหมประดิษฐ์ โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อโรงเรียน