chaiprakarn School
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

อบรม การจัดการขยะด้วย 3R

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 งานสภานักเรียนโรงเรียนไชยปราการได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการขยะด้วยหลักการ 3R โดนมีนายดนัย ถนอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากนางสาวกรรณิการ์ เหย่าตระกูล ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารผลิตภัณฑ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไชยปราการ

ติดต่อโรงเรียน