chaiprakarn School
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนไชยปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายดนัย ถนอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ มอบหมายให้คณะครู นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมเดินขบวนกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมทั้งอบรมเรื่อง ยาเสพติด ณ เทศบาลตำบลไชยปราการ และโรงเรียนได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และเห็นความสำคัญของการต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน 6 กิจกรรม ได้แก่ การแข้งขันเต้น Coverdance การแข่งขันโฟล์คซอง การแข่งขัน CPK The Star การแข่งขันออกแบบโลโก้ GenZ การแข่งขันวาดภาพ และการแข่งขันประกวดคำขวัญ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมพรหมประดิษฐ์ โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อโรงเรียน