chaiprakarn School
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้วย OBEC Content Center

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 โรงเรียนไชยปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายดนัย ถนอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้วย OBEC Content Center เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ โดยมีนายทัพพ์เทพ ลิอุบลชัยภักดิ์ และนางสาวอรอุมา กงไกรราช ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อโรงเรียน