โรงเรียนไชยปราการ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
 












 
 



 
  โรงเรียนไชยปราการ ร่วมกับชมรมคนรักในหลวง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และอบรมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมพรหมประดิษฐ์ โรงเรียนไชยปราการ ทั้งนี้   เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
  ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนไชยปราการ นำเสนอโรงเรียนคุณธรรม ในโครงการ "เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง" ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
    โรงเรียนไชยปราการ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็งรำลึก) เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรมประดิษฐ์โคมลอย กิจกรรมประกวดกระทง กิจกรรมประกวดนางนพมาศ และกิจกรรมวาดภาพ [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
   หลังจากกิจกรรมไหว้ครูเสร็จเรียบร้อย ทางงานส่งเสริมประชาธิปไตยได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้ง   กรรมการ สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนและครู ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้
   
  โรงเรียนไชยปราการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษา          เขต 34 จัดกิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ซึ่งโรงเรียนได้ฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น     ให้แก่นักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองกรณี เกิดอุบัติเหตุทางน้ำ [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
   โรงเรียนไชยปราการร่วมกับเทศบาลตำบลไชยปราการ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยมีลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษา       ปีที่ 3 และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งในบริเวณโรงเรียน และชุมชนในเขตบ้านห้วยไผ่  [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
     นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเพิ่มความร่มรื่นและสร้างบรรยากาศ       ภายในโรงเรียน