โรงเรียนไชยปราการ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
 
 
    
  โรงเรียนไชยปราการ คว้ารางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์

ในการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
 
   โรงเรียนไชยปราการ คว้ารางวัล เหรียญทอง
การแข่งขันจัดสวนแก้ว
ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

  โรงเรียนไชยปราการ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6       
จำนวน 51 คน ที่ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

    1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี เชียงใหม่ หลักสูตร พยาบาลศาสตร์บัณฑิต  ได้แก่

        1. นายกิติพันธ์ ใจปัน

    2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พะเยา หลักสูตร พยาบาลศาสตร์บัณฑิต  ได้แก่

        1. นางสาวรัตนาภรณ์ ธิคำมา 

        2. นางสาวรุ่งทิวา จ๊ะสา

                                          Read more -->

  โรงเรียนไชยปราการ ร่วมกับชมรมคนรักในหลวง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และอบรมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมพรหมประดิษฐ์ โรงเรียนไชยปราการ     ทั้งนี้เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และถวายความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
  ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนไชยปราการ นำเสนอโรงเรียนคุณธรรม  ในโครงการ "เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง"    
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน
[คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
    โรงเรียนไชยปราการ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็งรำลึก) เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรมประดิษฐ์โคมลอย กิจกรรมประกวดกระทง กิจกรรมประกวดนางนพมาศ และกิจกรรมวาดภาพ [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
   หลังจากกิจกรรมไหว้ครูเสร็จเรียบร้อย ทางงานส่งเสริมประชาธิปไตยได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้ง   กรรมการ สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนและครู ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้
   
  โรงเรียนไชยปราการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษา  เขต 34 จัดกิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ซึ่งโรงเรียนได้ฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น     ให้แก่นักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองกรณี เกิดอุบัติเหตุทางน้ำ [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
   โรงเรียนไชยปราการร่วมกับเทศบาลตำบลไชยปราการ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยมีลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษา       ปีที่ 3 และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งในบริเวณโรงเรียน และชุมชนในเขตบ้านห้วยไผ่  [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
     นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเพิ่มความร่มรื่นและสร้างบรรยากาศ       ภายในโรงเรียน