โรงเรียนไชยปราการ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
  
 
   
   

โรงเรียนไชยปราการ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

  • แนวทางการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 [คลิกอ่าน]
  • ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 [คลิกอ่าน]
  • ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อ [คลิกดาวน์โหลด]
   โรงเรียนไชยปราการจัดประชุมผู้ปกครอง  ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 29 มีนาคม 2562 เพื่อรับผลการเรียน และชี้แจงแนวปฏิบัติของนักเรียนในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันต่อไป [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
   โรงเรียนไชยปราการ จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่น "พรหมพิชชาภรณ์" ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้อำนวยการนางระพีพรรณ สุขสงวน เป็นประธานในพิธี [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
   เรือนจำฝาง กรมราชฑัณฑ์ ให้ความรู้ โรงเรียนยุติธรรม อุปถัมภ์ แก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนไชยปราการ [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
   คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหอพระ จ.เชียงใหม่  ศึกษาดูงาน งานธนาคารโรงเรียนไชยปราการ โดยมีคุณครูนันท์นภัส คุณครูสุดารัตน์ และทีมงานนักเรียน ให้การต้อนรับ [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
กลุุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนไชยปราการ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน "ไชยปราการเกมส์ " ให้แก่นักเรียน ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
 กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนไชยปราการ ปีการศึกษา 2561 ได้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็งรำลึก) ขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยมีกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย เช่น การแข่งขันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การแข่งขันปล่อยโคมลอย การแข่งขันประกวดธิดายี่เป็งจำแลง และกาดหมั้ว [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
   วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดร.อวยชัย     
ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วยนส.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ พบปะผู้บริหาร คณะครูนักเรียน โรงเรียนไชยปราการ เพื่อทบทวนนโยบาย แนวทางการเพิ่มจำนวนนักเรียนตามนโยบายและตัวชี้วัดของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
   โรงเรียนไชยปราการ โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันฮาโลวีน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติ
[ดูภาพกิจกรรม]
   
  งานธนาคารออมสินโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 [ดูภาพกิจกรรม]
   
  นางระพีพรรณ สุขสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียน [ดูภาพกิจกรรม]
   
 คณะผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียน ร่วมงานสลากภัตร์ วัดพระเจ้าพรหมมหาราช (วัดป่าไม้แดง) เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น [ดูภาพกิจกรรม]
   
  นางระพีพรรณ สุขสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไชยปราการ [ดูภาพกิจกรรม]